4S Thúy Nga Paris By Night 124: "Anh Cho Em Mùa Xuân" 2018 1080i Blu-ray AVC DD2.0

mrbenhien

Member
Thành Viên
Thúy Nga Paris By Night 124: "Anh Cho Em Mùa Xuân" 2018 1080i Blu-ray AVC DD2.0

Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 124DISC INFO:

Disc Title: PBN124_BLURAY
Disc Size: 49,811,456,212 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
BDInfo: 0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name: 00010.MPLS
Length: 5:47:57.590 (h:m:s.ms)
Size: 39,913,230,336 bytes
Total Bitrate: 15.29 Mbps

VIDEO:

Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 14100 kbps 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Dolby Digital Audio English 448 kbps 2.0 / 48 kHz / 448 kbps

FILES:

Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00010.M2TS 0:00:00.000 5:47:57.590 39,913,230,336 15,294

CHAPTERS:

Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:08:22.335 20,527 kbps 38,847 kbps 00:02:36.189 34,308 kbps 00:02:35.255 32,486 kbps 00:02:35.255 85,605 bytes 380,423 bytes 00:08:12.458
2 0:08:22.335 0:01:41.668 12,066 kbps 19,066 kbps 00:09:56.495 15,482 kbps 00:09:58.998 14,776 kbps 00:09:53.993 50,341 bytes 417,201 bytes 00:09:54.594
3 0:10:04.003 0:08:29.609 15,363 kbps 34,386 kbps 00:14:56.528 32,460 kbps 00:14:53.792 25,297 kbps 00:13:49.628 64,071 bytes 380,922 bytes 00:15:46.445
4 0:18:33.612 0:06:24.517 13,684 kbps 27,303 kbps 00:21:41.566 22,241 kbps 00:21:20.045 19,600 kbps 00:21:19.311 57,075 bytes 370,601 bytes 00:23:59.070
5 0:24:58.129 0:04:48.288 13,874 kbps 24,658 kbps 00:26:03.261 23,009 kbps 00:28:03.748 19,929 kbps 00:26:33.191 57,867 bytes 327,961 bytes 00:29:34.839
6 0:29:46.417 0:18:25.804 11,753 kbps 37,307 kbps 00:44:13.317 32,052 kbps 00:44:11.749 25,451 kbps 00:44:08.045 49,022 bytes 363,997 bytes 00:44:16.020
7 0:48:12.222 0:04:45.852 19,637 kbps 29,027 kbps 00:52:45.028 27,649 kbps 00:49:47.250 24,944 kbps 00:52:25.108 81,895 bytes 291,835 bytes 00:51:11.635
8 0:52:58.074 0:16:34.593 12,362 kbps 25,133 kbps 00:55:23.019 23,602 kbps 00:55:19.816 22,736 kbps 00:55:51.114 51,559 bytes 324,754 bytes 00:58:25.001
9 1:09:32.668 0:08:34.881 15,026 kbps 33,883 kbps 01:16:53.175 32,897 kbps 01:16:53.175 32,399 kbps 01:16:50.772 62,674 bytes 385,216 bytes 01:17:00.582
10 1:18:07.549 0:09:54.794 11,879 kbps 24,830 kbps 01:25:23.251 23,907 kbps 01:25:21.049 23,096 kbps 01:25:21.049 49,544 bytes 363,662 bytes 01:27:34.182
11 1:28:02.343 0:04:39.178 20,454 kbps 29,592 kbps 01:31:34.822 27,922 kbps 01:31:31.319 26,793 kbps 01:31:25.913 85,300 bytes 346,842 bytes 01:28:04.846
12 1:32:41.522 0:04:36.643 12,541 kbps 27,175 kbps 01:37:14.128 21,796 kbps 01:37:12.026 16,173 kbps 01:37:08.155 52,314 bytes 322,059 bytes 01:37:05.452
13 1:37:18.165 0:05:45.311 12,771 kbps 23,440 kbps 01:37:49.563 22,017 kbps 01:37:49.563 20,581 kbps 01:39:15.950 53,259 bytes 300,989 bytes 01:37:51.932
14 1:43:03.477 0:07:23.342 12,751 kbps 30,214 kbps 01:45:00.761 27,039 kbps 01:46:25.746 19,908 kbps 01:43:37.544 53,186 bytes 347,422 bytes 01:49:43.710
15 1:50:26.820 0:10:04.704 13,167 kbps 26,226 kbps 01:53:00.306 24,216 kbps 01:54:37.670 21,372 kbps 01:57:28.941 54,915 bytes 374,741 bytes 01:59:42.441
16 2:00:31.524 0:03:48.494 18,294 kbps 27,885 kbps 02:03:55.861 25,086 kbps 02:03:54.193 24,372 kbps 02:01:40.860 76,301 bytes 310,567 bytes 02:00:37.163
17 2:04:20.019 0:08:37.683 16,552 kbps 34,824 kbps 02:07:37.149 31,018 kbps 02:07:34.046 29,940 kbps 02:07:34.380 69,038 bytes 359,007 bytes 02:08:49.621
18 2:12:57.703 0:06:57.617 13,114 kbps 28,565 kbps 02:16:50.101 27,118 kbps 02:14:06.071 24,018 kbps 02:14:02.067 54,697 bytes 337,364 bytes 02:14:10.776
19 2:19:55.320 0:05:46.946 11,811 kbps 26,336 kbps 02:24:51.349 24,498 kbps 02:24:49.280 19,122 kbps 02:24:19.717 49,262 bytes 288,822 bytes 02:24:51.816
20 2:25:42.266 0:05:04.304 14,274 kbps 27,261 kbps 02:27:40.851 25,260 kbps 02:27:37.448 22,591 kbps 02:29:35.800 59,534 bytes 323,504 bytes 02:25:57.215
21 2:30:46.570 0:07:29.348 12,343 kbps 24,430 kbps 02:30:59.083 21,961 kbps 02:30:59.016 19,112 kbps 02:32:09.987 51,482 bytes 334,636 bytes 02:36:24.441
22 2:38:15.919 0:04:32.605 16,678 kbps 31,545 kbps 02:40:48.372 27,466 kbps 02:40:47.604 26,152 kbps 02:40:47.404 69,553 bytes 268,043 bytes 02:38:22.426
23 2:42:48.525 0:06:30.289 13,755 kbps 37,390 kbps 02:44:30.594 30,351 kbps 02:44:29.426 24,750 kbps 02:44:27.324 57,374 bytes 370,778 bytes 02:44:30.393
24 2:49:18.815 0:31:27.852 15,281 kbps 29,193 kbps 03:00:55.177 26,997 kbps 03:00:51.173 26,579 kbps 03:00:46.168 63,735 bytes 374,492 bytes 02:59:32.595
25 3:20:46.667 0:04:25.732 12,996 kbps 25,587 kbps 03:21:14.595 23,365 kbps 03:21:11.726 21,845 kbps 03:21:07.822 54,206 bytes 345,020 bytes 03:22:47.288
26 3:25:12.400 0:07:57.577 18,626 kbps 39,598 kbps 03:26:57.638 32,022 kbps 03:27:33.874 31,378 kbps 03:27:32.973 77,690 bytes 327,166 bytes 03:32:27.000
27 3:33:09.977 0:09:32.038 14,281 kbps 23,919 kbps 03:35:31.318 21,009 kbps 03:35:31.018 20,457 kbps 03:35:27.247 59,565 bytes 326,678 bytes 03:33:14.481
28 3:42:42.015 0:06:46.272 14,441 kbps 32,437 kbps 03:43:37.971 31,389 kbps 03:43:34.667 28,643 kbps 03:43:33.066 60,232 bytes 341,697 bytes 03:43:38.772
29 3:49:28.287 0:07:38.724 16,621 kbps 35,482 kbps 03:52:01.007 32,289 kbps 03:49:50.977 30,165 kbps 03:49:51.611 69,324 bytes 376,481 bytes 03:55:21.240
30 3:57:07.012 0:34:29.567 10,744 kbps 24,113 kbps 04:05:12.297 18,933 kbps 04:05:09.061 17,797 kbps 04:31:21.498 44,810 bytes 388,559 bytes 04:30:37.588
31 4:31:36.580 0:14:20.960 10,308 kbps 15,972 kbps 04:33:21.051 14,836 kbps 04:33:19.850 14,356 kbps 04:33:19.249 42,993 bytes 337,944 bytes 04:32:21.925
32 4:45:57.540 0:08:06.619 14,206 kbps 34,673 kbps 04:50:51.300 31,134 kbps 04:46:22.298 27,205 kbps 04:48:52.381 59,252 bytes 361,413 bytes 04:52:55.925
33 4:54:04.159 0:05:17.350 15,018 kbps 42,471 kbps 04:54:49.471 36,732 kbps 04:54:49.171 30,501 kbps 04:57:18.320 62,629 bytes 432,945 bytes 04:54:49.872
34 4:59:21.510 0:09:19.592 11,743 kbps 21,118 kbps 05:03:36.665 20,465 kbps 05:03:32.661 18,772 kbps 05:03:28.657 48,982 bytes 370,715 bytes 05:08:33.161
35 5:08:41.102 0:08:07.653 16,522 kbps 40,101 kbps 05:10:07.522 31,075 kbps 05:10:07.522 27,591 kbps 05:11:03.177 68,904 bytes 380,408 bytes 05:10:08.056
36 5:16:48.756 0:06:44.604 13,192 kbps 24,925 kbps 05:22:08.275 21,611 kbps 05:22:05.472 19,396 kbps 05:18:26.087 55,024 bytes 344,064 bytes 05:23:07.101
37 5:23:33.360 0:07:58.477 12,833 kbps 29,506 kbps 05:27:02.369 27,619 kbps 05:26:58.865 20,480 kbps 05:26:25.232 53,526 bytes 340,000 bytes 05:31:15.388
38 5:31:31.838 0:05:08.007 18,751 kbps 34,772 kbps 05:34:56.342 30,300 kbps 05:35:48.228 25,956 kbps 05:36:05.512 78,217 bytes 319,858 bytes 05:31:34.341
39 5:36:39.846 0:04:22.462 11,442 kbps 18,138 kbps 05:37:10.109 15,403 kbps 05:36:39.846 14,110 kbps 05:37:05.538 47,723 bytes 374,088 bytes 05:38:44.337
40 5:41:02.308 0:03:33.580 25,993 kbps 37,941 kbps 05:42:26.525 32,735 kbps 05:42:23.155 31,316 kbps 05:42:14.714 108,394 bytes 359,050 bytes 05:41:02.809
41 5:44:35.888 0:03:21.701 22,903 kbps 43,095 kbps 05:45:28.708 36,837 kbps 05:45:28.474 33,022 kbps 05:45:28.474 95,556 bytes 366,095 bytes 05:45:29.508

STREAM DIAGNOSTICS:

File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00010.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 20877.523 14,100 36,796,580,852 200,657,767
00010.M2TS 4352 (0x1100) 0x81 AC3 eng (English) 20877.523 448 1,169,140,224 6,524,220
01. Anh Cho Em Mùa Xuân (Nguyễn Hiền, thơ: Kim Tuấn) Minh Tuyết, Hương Thủy, Mai Thiên Vân, Hạ Vy, Hà Thanh Xuân, Châu Ngọc Hà, Hoàng Nhung, Diễm Sương
02. Lời mở đầu – Nguyễn Ngọc Ngạn & Kỳ Duyên
03. Vô Cùng © (Võ Hoài Phúc, thơ: Huỳnh Tuấn Anh) Như Ý
04. Lời Hẹn Đầu Xuân (Đoàn Trung) Mai Thiên Vân
05. Vợ Chồng Son © (Hamlet Trương) Phi Nhung
06. Giấc Mộng Đêm Xuân © (Hamlet Trương) Như Loan & Diễm Sương
07. LK: Em Hiền Như Ma Masoer, Hai Năm Tình Lận Đận, Thà Như Giọt Mưa (Phạm Duy, thơ : Nguyễn Tất Nhiên) Don Hồ & Dương Triệu Vũ
08. Hai Sắc Hoa Tigôn (Hà Phương, ý thơ: TTkH) Hoàng Oanh
09. Hạnh Phúc Đầu Xuân (Minh Kỳ, Lê Dinh) Như Quỳnh
10. Phỏng Vấn Ông Lộc Dương, CEO DND Gel
11. Mùa Xuân Bên Nhau (Thanh Sơn) Tâm Đoan
12. Người Em Sầu Mộng (Y Vân, thơ: Lưu Trọng Lư) Bằng Kiều
13. LK: Xuân Nào Con Sẽ Về (Trịnh Lâm Ngân) Mai Quốc Huy & Mừng Tuổi Mẹ (Trần Long Ẩn) Hương Thủy
14. Chiều (Dương Thiệu Tước, thơ: Hồ Dzếnh) Hà Thanh Xuân
15. Ghen (Trọng Khương, thơ: Nguyễn Bính) Nguyễn Hưng
16. Tháng Giêng Và Anh (Ngô Thụy Miên, thơ: Nguyên Sa) Trần Thái Hòa
17. Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Phạm Duy, thơ: Minh Đức Hoài Trinh) Nguyễn Hồng Nhung
18. Người Hàng Xóm (Tô Thanh Tùng, thơ: Nguyễn Bính) Hạ Vy
19. Nhà Anh, Nhà Em (Anh Sơn, thơ : Hà Liên Tử) Châu Ngọc Hà
20. Gái Xuân (Từ Vũ, thơ: Nguyễn Bính) Hoàng Nhung
21. Phỏng vấn Cô Trần Uyên Phương – Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Tân Hiệp Phát
22. Hài Kịch “Tết Quê” (Trung Dân) Chí Tài, Trung Dân, Hoài Tâm, Thanh Hằng, Quỳnh Hương
23. Phỏng vấn Cô Kim Ngô, CEO To Be Skincare
24. Ngày Mùa Xuân Vừa Ghé © (Châu Đăng Khoa) Bạch Công Khanh
25. Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu (Phạm Duy, thơ: Phạm Thiên Thư) Hà Trần
26. Hẹn Một Mùa Xuân (Đinh Việt Lang) Đan Nguyên
27. Tạm Biệt Huế (Xuân An, thơ: Thu Bồn) Ngọc Hạ
28. Hài Kịch “Cho Nhau Mùa Xuân” (Nguyễn Ngọc Ngạn) Chí Tài, Việt Hương, Thúy Nga, Hà Thanh Xuân
29. Mắt Buồn (Phạm Đình Chương, thơ: Lưu Trọng Lư) Ngọc Anh & Thiên Tôn
30. Lệ Đá (Trần Trịnh, thơ: Hà Huyền Chi) Hoàng Thúy Vy
31. Trên Ngọn Tình Sầu (Từ Công Phụng, thơ: Du Tử Lê) Quang Dũng
32. Xuân Vẫn Bên Ta (Trần Tuấn Kiệt) Lương Tùng Quang & Khải Đăng
33. Xuân Không Màu (Tăng Nhật Tuệ) Minh Tuyết
34. Chuyện Tình Buồn (Phạm Duy, thơ: Phạm Văn Bình) Quỳnh Vi & Đình Bảo
35. Giao Thừa © (Võ Hoài Phúc) Lam Anh & Lê Anh Tuấn
36. Lời Kết – Nguyễn Ngọc Ngạn & Kỳ Duyên
37. Vui Như Tết (Châu Đăng Khoa) Hoàng Mỹ An
38. Finale
Bạn phải bình luận trước khi bạn có thể thấy nội dung ẩn ở đây.
 
Top